Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Quyết tâm đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh

22-11-2017 08:41

Trong những ngày qua, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh rất phấn khởi trước trước thành công của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), nhất là chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để thực hiện thành công nghị quyết, hơn lúc nào hết, đòi hỏi lúc này cả hệ thống chính trị của tỉnh phải chủ động, bắt tay vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và hiệu quả. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, ngay sau khi nghị quyết ra đời, với tinh thần chủ động, quyết tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 tới cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; thành lập Ban chỉ đạo, hai tổ giúp việc để bắt tay ngay vào việc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết với tinh thần: những việc đã rõ, cần thực hiện ngay; những việc mới chưa được quy định, hoặc đã có quy định nhưng không còn phù hợp thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.

Để đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, một trong nhưng nội dung quan trọng là đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đảm bảo thực sự tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động, trước mắt, cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phải là lực lượng nòng cốt, chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội để “ý đảng, lòng dân” thành một, quyết tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế để phục vụ nhân dân tốt hơn. Trước mắt, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu và nắm chắc quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), các định hướng, nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kịp thời định hướng dư luận biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân gương mẫu triển khai làm tốt, nghiêm túc phê bình, xử lý các cơ quan, đơn vị cố tình trì hoãn, làm qua loa, chiếu lệ, không quyết tâm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết.

Hai là: Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo, gắn bó với đoàn viên, hội viên, từng bước khắc phục "hành chính hoá" hoạt động và "công chức hoá" cán bộ; tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ quan, tổ chức có liên quan để tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng sát thực, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tránh chung chung, dàn trải; tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ được quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên.

Ba là: Tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn các đầu mối bên trong của MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, kiên quyết cắt giảm số lượng ban, phòng có chức năng, nhiệm vụ trùng lắp, chồng chéo, hoạt động kém hiệu quả, giảm bớt số lượng phòng ban trong từng cơ quan, đơn vị. Hiện nay, bộ máy tổ chức của MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh cơ bản đều có các phòng ban chuyên môn giống nhau như: tuyên giáo, phong trào, tổ chức, kiểm tra, chính sách, tư vấn,  trung tâm dạy nghề; mỗi phòng, ban thường chỉ có 3-5 biên chế; chức năng cơ bản của các đơn vị này chủ yếu là tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên... nên dễ trùng lặp về đối tượng vận động, nội dung, phương thức hoạt động.... Vì vậy, đặt ra yêu cầu cấp bách phải sắp xếp tổ chức bộ máy, kiên quyết sáp nhập, cắt giảm số lượng ban, phòng có chức năng, nhiệm vụ trùng lắp, chồng chéo, hình thành các phòng đa chức năng, giảm bớt số lượng phòng ban trong từng cơ quan, đơn vị, từng bước tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng tham mưu. Đồng thời, mạnh dạn thí thí điểm mô hình cơ quan giúp việc, phục vụ chung MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, trên cơ sở đầu tư trụ sở làm việc chung của cả khối, dành các quỹ đất còn lại của các cơ quan phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bốn là: Hiện nay, bộ máy tổ chức của MTTQ và các đoàn thể được hình thành ở 3 cấp, đông nhưng chưa mạnh, nhất là ở cấp huyện, mỗi đoàn thể chỉ có từ 3-5 biên chế, có nơi trụ sở hoạt động khác nhau, dễ lãng phí cơ sơ vật chất, chưa phát huy hết nguồn lực con người, nguồn lực cả khối MTTQ và các đoàn thể. Từ thực tế trên, đối với cấp huyện, cần mạnh dạn thực hiện thí điểm diện rộng mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp viêc chung khối MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; đối với cấp xã, những nơi không có hoặc còn ít đoàn viên, hội viên do chuyển dịch cơ cấu kinh tế, kiên quyết sáp nhập, cắt giảm chức danh cán bộ phụ trách, đồng thời tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng khối dân vận cấp xã để phát huy sức mạnh tổng hợp chung của cả khối. Mạnh dạn thí điểm Trưởng ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch ủy ban MTTQ cấp huyện ngay trong năm 2018.

Năm là: Cần phải kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội gắn với đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách Nhà nước và quản lý tài chính. Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế luôn là việc làm khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến lợi ích nhiều người, nếu không quyết tâm cao, nỗ lực lớn sẽ khó thành công. Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải thấm nhuần nghị quyết, thực sự tiên phong, gương mẫu đi đầu, đặt lợi ích chung, lợi ích của tập thể, của nhân dân lên trên, mạnh dạn đấu tranh phê phán phán tư tưởng trì hoãn, chỉ vì lợi ích cá nhân, gia đình, dòng họ. Để tinh giản biên chế đạt kết quả, cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thực sự phát huy quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch, đánh giá đúng cán bộ, gương mẫu thực hiện, chắc chắn thành công. Hiện nay, tổng số cán bộ công chức trong khối MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh là 226 biên chế, cấp huyện là 243 biên chế, cấp xã là 900 cán bộ chuyên trách, bình quân biên chế của các đơn vị trong khối cơ bản cao hơn mức tối thiểu theo Quy định 282-QĐ/TW. Ở cấp xã, đội ngũ cán bộ bán chuyên trách trong khối là 15.881 người. Thực tế cán bộ đông nhưng chưa mạnh, chất lượng tham mưu còn hạn chế, do vậy phải quyết tâm cao, phấn đấu đến năm 2020, giảm tối thiểu 10% biên chế của khối so với năm 2015.

Sáu là: Quy định chặt chẽ việc thành lập tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.311 hội quần chúng các cấp đang hoạt động, trong đó cấp tỉnh có 62 hội với tổng số 872.635 hội viên, có 13 hội đặc thù được UBND tỉnh cấp kinh phí hoạt động với 54 biên chế được giao; cấp huyện có 116 hội, trong đó có 65 hội đặc thù. Cấp xã có 1.133 hội, trong đó có 1.043 hội đặc thù. Tổ chức hội quần chúng lập nhiều ở các cấp nhưng cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà nước. Do vậy, cần quy định chặt chẽ việc thành lập hội, thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật; tỉnh chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền giao. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố dưới sự chủ trì của MTTQ và bảo đảm sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự quản lý của chính quyền. Thực hiện nghiêm Kết luận 64-KL/TW ngày 28/5/2013, theo đó mỗi thôn, tổ dân phố và tương đương không quá 3 người được hưởng phụ cấp hằng tháng từ ngân sách Nhà nước. Quy định và thực hiện nghiêm, thống nhất việc khoán chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Với cách làm quyết liệt, đồng bộ, giữ vững các nguyên tắc tổ chức, đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, lãnh đạo tập trung, thống nhất, tích cực, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bước đi vững chắc, với các giải pháp căn cơ cả trước mắt và lâu dài nêu trên, chúng ta tin tưởng rằng sẽ tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết số 18- NQ/TW, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sẽ được đổi mới, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng hệ thống chính trị.

Phạm Hoàng Sơn 
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủyThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3187619